Statute

ASOCIATIA  ‘’CLUBUL NATIONAL CÂINI DE ARET ’’


Art. 1.   Denumirea, forma juridica, organizarea, sediul si durata de functionare:    

Clubul National Câini de Aret ( denumit în continuare C.N.C.A.), este persoana juridica româna, fara scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit, constituita în temeiul O.G. nr. 26/2000 modificata si completata de O.G. nr.37/2003, se înfiinteaza la initiativa urmatorilor membri fondatori:


1. BOCANESCU MIHAIL-EMIL,cetatean român, nascut la data de 02.12.1955 în Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat în Breaza , str.Pestisori nr.7, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH. nr.728356   eliberata de Politia Breaza la data de 21.12.2007, C.N.P. 1551202293092,
2. MANEA SORIN-STEFAN, cetatean român, nascut la data de 23.11.1967 în Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în Câmpina, str. George Baritiu, nr.5, jud. Prahova, identificat cu C.I.. seria PH, nr. 300400 eliberat de Politia Câmpina la data de 02.04.2002, C.N.P. 1671123290903 si,
3. ANTONOVICI PETRU, cetatean român, nascut la data de 29.06.1954 în sat Iscroni, oras Aninoasa, jud, Hunedoara, domiciliat in Vatra Dornei, str. Mihail Sadoveanu, nr. 4, bl. Z 5, sc. B, er.1, ap. 4, jud.Suceava, identificat cu C.I. seria SV, nr.063030 eliberat de Politia Vatra Dornei la data de 30.05.2000, C.N.P. 1540629221173;- prin  mandatar BOCANESCU MIHAIL_EMIL, conform cu procura autentificata sub nr. 3235/16.11.2006 de B.N.P. Niculina Vasilut din Vatra Dornei.

Clubul National Câini de Aret este afiliat Asociatiei Chinologice Române (A.Ch.R.) membra a Federatiei Chinologice Internationale (F.C.I.) si se obliga sa respecte statutul A.Ch.R. si toate prevederile sale.

Organizarea:
Clubul National Câini de Aret este organizat pe doua sectiuni:

 • Sectiunea 1- Câini de aret insulari
 • Sectiunea 2- Câini de aret continentali.

Fiecare din cele doua sectiuni, vor fi reprezentate în cadrul clubului de catre 3 membri alesi.

Sediul social al Clubului National Câini de Aret este in Breaza str. Pestisori nr.7 jud. Prahova, cod postal 105400. Durata de functionare a clubului este nedeterminata, începând cu data inregistrarii lui in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 2. Scopul si obiectul de activitate:

Clubul National Câini de Aret are caracter nonprofit si nelucrativ, urmarind dezvoltarea si punerea în valoare din punctul de vedere al frumusetii si probelor de lucru de vânatoare a fondului canin de tip caini de aret, încurajarea si sprijinirea crescatorilor si dresorilor.
Isi exercita activitatea în limitele prezentului statut si a regulamentului interior, precum si cu respectarea statutului A.Ch.R. si a regulamentelor acesteia, în limitele legii.
Pentru îndeplinirea scopurilor, Clubul National Câini de Aret se angajeaza sa realizeze cel putin urmatoarele obiective:

 • Organizarea de concursuri de frumusete, competitii si probe de lucru pentru rasele de câini de aret;
 • Organizarea de seminarii, stagii de pregatire si perfectionare privind modalitatile si metodele de arbitraj privind rasele de câini de aret;
 • Formarea de candidati de arbitru dintre crescatorii ce poseda calitatile necesare pentru a oficia cu competenta, autoritate si impartialitate manifestarile chinologice, în conformitate cu Regulamentul Colegiului de Arbitri al A.Ch.R.
 • Desemnarea anuala a listei cu propunerile de candidati de arbitru pentru rasele de caini de aret, în conformitate cu reglementarile A.Ch.R.;
 • Încurajarea participarii membrilor Clubului National Câini de Aret la manifestarile chinologice, altele decât cele organizate de acesta.
 • Crearea de premii speciale ce vor fi atribuite crescatorilor si dresorilor cu rezultate meritorii în cresterea, promovarea si ameliorarea  fondului canin de tip caini de aret;
 • Facilitarea relatiilor între membri, indrumarea  lor in activitatea chinologica.
 • Publicarea, în functie de posibilitati, a unui buletin informativ periodic ce va prezenta subiecte de larg interes, de apreciere si promovare a raselor de caini de aret, a activitatii clubului si a performantelor membrilor clubului, care sa permita crescatorilor sa-si îmbogateasca cunostintele.

Art. 3. Partimoniul, mijloacele banesti, surse si destinatii:

Patrimoniul Clubului National Câini de Aret (C.N.C.A.) se compune din suma de 400 roni, aport în numerar al asociatilor, constituind fondul de siguranta al clubului.
Aportul asociatilor la patrimoniu este urmatorul:

 • Dl. Bocanescu Mihail-Emil- aport în numerar 200 roni, reprezentând  50% din patrimoniul asociatiei;
 • Dl. Manea Sorin-Stefan- aport în numerar 100 roni, reprezentând 25% din patrimoniul asociatiei;
 • Dl. Antonovici Petru- aport în numerar 100 roni, reprezentând 25% din patrimonial asociatiei.

Veniturile Clubului National Câini de Aret se va constitui din:

 1. cotizatiile membrilor;
 2. donatii, sponsorizari facute de persone fizice sau juridice din tara sau strainatate;
 3. taxe de înscriere la concursurile organizate de Clubul National Câini de Aret;
 4. dobânzi bancare;
 5. alte venituri coform legii.

Valoarea cotizatiilor se stabileste de Cosiliul Director al Clubului National Câini de Aret.

Art. 4. Membri- drepturi si obligatii

Clubul National Câini de Aret se compune din:

 • membri fondatori- persoane care au participat la înfiintarea clubului;
 • membri activi - persoane majore , care poseda cel putin un câine   de aret, înscris într-o Carte de Origine  recunoscuta de F.C.I.
 • membri sustinatori- persoane care nu poseda un câine de aret, dar care doresc sa sprijine Clubul National Câini de Aret prin plata cotizatiei anuale. Acestia pot deveni membri activi în momentul în care intra în posesia unui câine de aret;
 • membri de onoare – persoane din tara sau strainatate care prin aportul lor deosebit ajuta la realizarea obiectivelor C.N.C.A. Membrii de onoare sunt scutiti de plata cotizatiei anuale. Titlul de membru de onoare se acorda de Consiliul Director al C.N.C.A. si se valideaza de Adunarea Generala.  Dintre membrii de onoare se alege si un presedinte de onoare.

Orice persoana majora, cetatean român sau strain, care solicita în scris prin completarea cererii de înscriere si care poseda cel putin un câine de aret, înscris într-o Carte de Origine recunoscuta de F.C.I., poate deveni membru al C.N.C.A. Cererea se aproba sau se respinge de catre Consiliul Director al C.N.C.A.
Calitatea de membru este nominala si netransmisibila.

Membrii C.N.C.A. au urmatoarele drepturi.

 1. Sa aleaga si sa fie alesi în organelle de conducere ale clubului  numai membri fondatori si membri activi.
 2. Sa primeasca legitimatia de membru.
 3. Sa participle la concursurile, conferintele, seminariile si adunarile clubului.
 4. Sa ia parte la sedintele în care se iau hotarâri cu privire la activitatea lor ca membri.
 5. Sa colaboreze la publicatiile de profil editate de club, precum si la orice alte publicatii.
 6. Sa-si îmbunatateasca cunostintele prin participarea la actiunile organizate în acest scop.
 7. Sa fie înstiintati prompt si corect de orice activitate sau actiune a clubului.
 8. Sa beneficieze de reduceri de taxe la toate manifestarile si actiunile clubului.

Membri C.N.C.A. au urmatoarele obligatii.

 1. Sa cunoasca statutul si regulamentele clubului si sa se  conformeze prevederilor acestora;
 2. Sa se conformeze Regulamentului de Ordine Interioara (ROI); sa duca la îndeplinire hotarârile Consiliului Director al clubului si sarcinile ce li se încredinteaza sau si le asuma personal, corect si în termen;
 3. Sa achite la timp taxele si cotizatiile stabilite;
 4. Sa nu utilizeze calitatea de membru în actiuni ce dauneaza clubului.

Art. 5. Recompense si sanctiuni:

Membrii clubului, în totalitatea lor, precum si persoanele nemembre, care prin rezultatele activitatii depuse au contribuit la îndeplinirea scopurilor clubului, pot primi urmatoarele recompense:

 1. Multumiri verbale ce se comunica în cadrul Adunarii Generale a C.N.C.A.;
 2. Multumiri scrise;
 3. Diplome si insigne;
 4. Premii în obiecte si bani;
 5. Înscrierea în Cartea de Onoare a clubului si titlul de Membru de Onoare;

Încalcarea de catre membrii clubului a prevederilor prezentului statut a ROI si a obligatiilor ce decurg din calitatea de membru, constituie abatere, care se sanctioneaza de catre Consiliul Director, dupa ascultarea celui în cauza, cu una dintre urmatoarele sanctiuni disciplinare:

 1. Avertisment;
 2. Excluderea temporara pe o perioada de 6-12 luni sau definitiva din C.N.C.A.

Sanctiunea disciplinara se aplica independent de raspunderea penala ,contraventionala sau civila stabilita de organele în drept. Detinerea unei functii de conducere în cadrul C.N.C.A. constituie circumstanta agravanta.

Art. 6. Organele  Clubului  National Câini de Aret.

Organele  Clubului National Câini de Aret sunt:

 1. Adunarea Generala (denumita prescurtat A.G.);
 2. Consiliul Director (denumit prescurtat C.D.);
 3. Comisia de Disciplina.

În cazul în care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, va trebui sa fie numit un cenzor.

1.    Adunarea Generala:
Organul de conducere al clubului este Adunarea Generala. Adunarea Generala este constituita din membri fondatori si membri activi. Fiecare membru fondator si membru activ are drept la un vot, indiferent de numarul de câini pe care il detine.
Adunarea Generala se întruneste anual pentru:

 • dezbaterea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;
 • validarea hotarârilor Consiliului Director;
 • raportul financiar-contabil;
 • adoptarea planului de activitate pentru anul urmator;
 • avizarea calendarului competitional;
 • adoptarea si modificarea Statutului si a Regulamentelor C.N.C.A.
 • revocarea individuala sau colectiva a mandatelor membrilor Consiliului Director;
 • alegerea mambrilor Comisiei de Disciplina a C.N.C.A.
 • alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.N.C.A.
 • validarea alegerii Presedintelui de Onoare al C.N.C.A. si a membrilor de onoare propusi de Consiliul Director.

În fiecare an Adunarea Generala alege presedintele si membri Consiliului Director al C.N.C.A. Adunarea Generala se poate întruni si în sedinte extraordinare, putând fi convocata fie de catre Consiliul Director, fie la cererea scrisa a cel putin o treime din membrii activi. Convocarea Adunarii Generale se face prin telefon si e-mail (acolo unde exista posibilitatea),punându-se totodata anuntul si pe  siteul clubului cu minim 30 de zile înainte. Adunarea Generala este legal constituita dupa trecerea a 30 de minute de la ora stabilita chiar în cazul în care nu s-au adunat jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
Hotarârile A.G. se iau prin vot deschis sau secret dupa caz, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Un membru prezent nu poate avea dreptul decât la un singur vot. Numai  membri retinuti ai C.N.C.A. sau A.Ch.R. pot alege un alt membru prezent sa îi reprezinte în A.G. si numai în baza unei împuterniciri scrise.

2.    Consiliul Director:  
Consiliul Director este ales pentru o perioada de 1 an. Între adunarile generale C.N.C.A. este condus de Consiliul Director (C.D.). C.D. este format din trei membri alesi în A.G. dupa cum urmeaza:

 1. Presedinte – conduce C.N.C.A. între adunarile Consiliului Director, reprezinta C.N.C.A. în relatiile cu terti, avizeaza cererile de înscriere în C.N.C.A., aproba angajarea personalului salariat al C.N.C.A.
 2. Vicepresedinte I – în lipsa presedintelui preia atributiile acestuia;
 3. Vicepresedinte II – în lipsa presedintelui C.n.C.A. si al vicepresedintelui I al C.N.C.A. preia atributiile acestora.

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • conduce C.N.C.A. între doua adunari generale;
 • aduce la îndeplinire hotarârile A.G.
 • dezbate problemele curente si ia hotarârile necesare pentru rezolvarea lor;
 • aproba planurile financiare, tinand seama de interesele generale ale C.N.C.A. si ia masuri pentru rezolvarea lor operativa
 • numeste si revoca personalul de executie al C.N.C.A. (secretari, casieri, contabil, gestionar e.t.c.), le stabileste sarcinile si retributiile;
 • convoaca adunarile generale;
 • editeaza buletinul informativ al C.N.C.A..

3.    Comisia de Disciplina

Comisia de Disciplina este formata din trei membri alesi de Adunarea Generala. Comisia de Disciplina actioneaza în momentul în care este sesizat sau se autosesizeaza asupra unor abateri de la Statutul  sau Regulamentul C.N.C.A. sau de la reglementarile A.Ch.R. si/sau Federatiei Chinologice Internationale. Comisia de Disciplina analizeaza orice abatere a membrilor si comunica în scris hotarârile luate, Consiliului Director. Persoanele sanctionate pot ataca  hotarârile Comisiei de Disciplina  a C.N.C.A.,  Consiliului  Director în termen de 30 zile de la data comunicarii hotarârii. Instanta de apel este Adunarea Generala. Comisia de Disciplina solutioneaza de asemenea litigiile intervenite între membrii C.N.C.A. în probleme de chinologie.

Art. 7. Controlul activitatii financiare:

Controlul activitatii financiare se efectueaza de catre cenzor sau Comisia de Cenzori, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 8. Dizolvarea si lichidarea clubului:

C.N.C.A. îsi înceteaza activitatea prin hotarârea A.G. ce se ia cu 2/3 din votul tuturor membrilor sai, sau atunci când numarul membrilor scade sub 3.
Lichidarea patrimoniului se face în conformitate cu O.G. nr.26/2000.

Art. 9. Dispozitii finale:

Consiliul Director este obligat sa întocmeasca un Regulament de Ordine Interioara (R.O.I.) ce va completa dispozitiile prezentului statut. Toate cazurile care nu sunt prevazute în prezentul statut sunt reglate de C.D. urmând sensul cel mai conform cu spiritul regulamentelor si traditiilor Asociatiei Chinologice Române si F.C.I.
A.Ch.R. va fi informat cu privire la deciziile adoptate, carora li se va opune daca nu sunt în conformitate cu propriile regulamente, prin înstiitare scrisa.
    Redactat si dactilografiat de parte, în 7 exemplare.
Asociati:

 • Bocanescu Mihail-Emil personal si ca mandatar pentru Antonovici Petru;
 • Manea Sorin-Stefan

Contul Clubului National Caini de Aret este:
RO14BTRL05901205A54587XX
Banca Transilvania , sucursala Campina , jud.Prahova